دو هفته نامه اجتماعی، سیاسی سمن

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:‌ دکتر ابراهیم انوشه
سردبیر: روح ‌ا… ابوالهادی
گزارش و خبر: آرزو سلطانی
سرویس ورزشی: علی زکیخانی
گرافیک و صفحه‌آرایی: آرمان اوضح
عکاس: ایرج علیپور